Kết quả cuộc họp ngày 14 tháng 3 năm 2019 giữa Tập đoàn Thiên Phúc và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang về việc thực hiện dự án đầu tư KDC Thiên Phúc Châu Đốc – An Giang

Ngày 26 tháng 3 năm 2019 Tập đoàn Thiên Phúc nhận được Công văn số 454/SKHĐT-DN của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang về việc đăng ký thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư Thiên Phúc Châu Đốc.

Sau cuộc họp ngày 14 tháng 3 năm 2019 Sở Kế hoạch và đầu tư đã có Báo cáo số 148/BC-SKHĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương cho Tập đoàn Thiên Phúc nghiên cứu lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dự án đầu tư xây dựng "Khu dân cư Thiên Phúc Châu Đốc"

Thời gian báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để xem xét cho ý kiến trong tháng 4 năm 2019.

khu dân cư thiên phúc châu đốc

 

khu dân cư thiên phúc châu đốc